Rezygnacja z ubezpieczenia na życie

Czy można zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie? Można. Właściwie każda umowa może zostać wypowiedziana. Rezygnacja z polisy następuje, gdy:

  • zaszło zdarzenie określone w umowie i odszkodowanie zostało wypłacone,
  • nie opłacono składki w okresie prolongaty,
  • ubezpieczana osoba odstąpiła od umowy,
  • ubezpieczana osoba wypowiedziała umowę,
  • towarzystwo ubezpieczeniowe wypowiedziało umowę z powodu określonego w OWU.

Ubezpieczana osoba ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 (przedsiębiorcy) lub 30 (pozostali) dni od podpisania umowy poprzez dostarczenie ubezpieczalni odpowiedniego pisma.

To Sign A Contract 3Istnieje możliwość wykupienia polisy w całości lub w części. Agencje zazwyczaj oferują taką opcję dwa albo trzy lata od zawarcia umowy. Po wykupieniu ubezpieczenia otrzymamy wartość wykupu, czyli kwotę określoną wcześniej przez towarzystwo. Będzie ona dużo niższa niż wszystkie opłacone dotychczas przez nas składki. Należy pamiętać, że towarzystwo przez cały czas trwania umowy udzielało nam ochrony i należy mu się za to wynagrodzenie.

Należy zastanowić się, czy faktycznie nasza sytuacja finansowa jest aż tak fatalna, że nie jesteśmy w stanie dalej opłacać składek. Pamiętajmy, że ubezpieczyciele to też ludzie i możemy negocjować z nimi warunki naszej umowy. Agent może obniżyć nam składkę, a nawet zaproponować przejście na okres bezskładkowy na jakiś czas.